Ebösszeírás

 

Tisztelt Ebtartók!


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb-rendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.
Az Ávt. 42/B § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az eb-összeírás alapján az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb-rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Bakonyjákó Község Önkormányzata 2015. szeptember 01. napjától 2015. szeptember 30. napjáig terjedő időszakban ebösszeírást végez.
Az eb-összeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az eb-összeíráshoz összeállított „Eb-összeíró adatlap" beszerzése az ebtulajdonosok / ebtartók kötelessége.
Az „Eb-összeíró Adatlap" beszerezhető:
 Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal Bakonyjákói Kirendeltségén
 valamint a www.bakonyjako.hu honlapról.
Több eb esetén ebenként külön – külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, a kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.
Az „eb-összeíró adatlap" kitöltésével kapcsolatban ügyfélfogadási időben a 06/30/560 7194-es, vagy a 06/89/350-001-es telefonszámon kaphatnak tájékoztatást.
Kérem, hogy az eb-összeíró adatlapot teljes körűen kitölteni, aláírni, és az ebösszeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2015. szeptember 30. napjáig személyesen vagy postai úton Bakonyjákó Község Önkormányzatához (8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.) visszajuttatni szíveskedjenek.
Az Ávt. 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa és az eb tartója az eb összeíráskor köteles az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a közös hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb-összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett változás (az eb elveszett, elhullott, más ebtartóhoz került) bejelentésére szolgáló változás bejelentő adatlap, valamint az új eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap folyamatosan beszerezhető lesz az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal Bakonyjákói Kirendeltségén (8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.), továbbá a www.bakonyjako.hu honlapon.
Együttműködésüket és adatszolgáltatásukat köszönöm! 

Bakonyjákó, 2015. augusztus 27.

                                                                                                                                  Tisztelettel:

Takácsné Tompos Rita

polgármester sk.

 

LETÖLTÉSEK:

EB BEJELENTŐ LAP (ebenként külön kell kitölteni)

BEJELENTŐ LAP EBTARTÁSBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSRÓL (elveszett, elpusztult, átadott ebről)